ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

----------------------------------------------------------

 

download1