การประชุมสรุป จัดทำงานรายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 26 – 27  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเลค โฮลเทล จังหวัดขอนแก่น
 
S 1802382
 
S 1802384
 
S 1802386