วิสัยทัศน์
    องค์กรชั้นนำทางวิชาการ พัฒนาและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 
พันธกิจ
    1.พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
    2.วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
    3.ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
    4.พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ