ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
 
 
icon 1289754 960 720